Vi behöver kvinnliga beslutsfattare i kommunerna

28.09.2020 kl. 17:24
“Women belong in all places where decisions are being made.” Budskapet av den nyligen hädangångna Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol, är aktuellt inför det finländska kommunalvalet.

Kvinnor är fortfarande underrepresenterade bland de förtroendevalda i Finlands kommuner, trots att en förbättring skett under de senaste decennierna. Av de sittande fullmäktigeledamöterna är 39 % och av de kommunala styrelseordförandena är 30 % kvinnor. Särskilt i små kommuner är statistiken sorglig: endast 9 % av styrelseordförandena är kvinnor i kommuner med högst 2000 invånare. Av kandidaterna som var uppställda i kommunalvalet 2017 var 39,9 % kvinnor.

Lyckligtvis är Esbo en föregångare gällande kvinnlig representation: av stadens 75 fullmäktigeledamöter är 38 kvinnor. Det innebär att Esbo har största andelen kvinnor i fullmäktige av de stora städerna i Finland. Kvinnoförbundet i Esbo strävar till att SFP i Esbo i nästa års kommunalval ska ha en bred och mångfaldig uppsättning kvinnliga kommunalvalskandidater, och därigenom bidra till att den kvinnliga representationen i fullmäktige även nästa mandatperiod kan hållas på en god nivå. Kandidatuppställningen är en avgörande punkt: att det i genomsnitt nomineras färre kvinnor än män i kandidatuppställningen är säkerligen en delorsak till att en mindre andel kvinnor även blir invalda.

Kommunerna är den plattform där mycket av det konkreta jämställdhetsarbetet görs och det finns många områden där jämställdhetssynvinklar måste beaktas. Som exempel kan nämnas tillgången till dagvård och annan service samt uppgörandet av den kommunala budgeten. Då kvinnor deltar i beslutsfattandet kan frågor som berör kvinnor beaktas på ett mer systematiskt sätt. Till syvende och sist handlar en balans mellan könen i beslutsfattandet om främjande av demokrati och delaktighet för olika grupper i samhället.

Förutom jämställdhetsfrågor är det flera andra teman som blir aktuella i det inkommande kommunalvalet. Social- och hälsovårdsreformen, klimat- och miljöfrågor, Esbos ekonomi och språkfrågor är några exempel.

Utarbetningen av SFP i Esbos kampanjteman pågår som bäst och Kvinnoförbundet deltar aktivt i beredningen. Vi uppmuntrar alla med eventuella kampanjidéer att vara i kontakt med undertecknad, vare sig förslagen gäller jämställdhetsfrågor eller andra ämnen. Och till alla kvinnor i Esbo som är intresserade av att delta i kommunalt beslutsfattande: tveka inte att ta kontakt med oss, vi behöver er!  
 

Karin Cederlöf

Sekreterare, styrelse för Svenska Kvinnoförbundet i Esbo

0504949780, karin.cederlof@helsinki.fi